Hot News :

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและขนาด

 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 13 องค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีที่ตั้ง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 10 กิโลเมตร บนถนนพิบูล-โขงเจียม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2222) อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 55 กิโลเมตร โดยมีที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ที่ บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 29.97 ตารางกิโลเมตร (19,165.27 ไร่) แยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

          - หมู่ที่ 1 บ้านชาด

          - หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล

          - หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอน

          - หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว

          - หมู่ที่ 5 บ้านคันลึม

          - หมู่ที่ 6 บ้านคอนสาย

          - หมู่ที่ 7 บ้านน้ำสร้าง

          - หมู่ที่ 8 บ้านนาชุมชน

          - หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอนเหนือ

          - หมู่ที่ 10 บ้านทรายมูลเหนือ

อาณาเขต

     - ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร

     - ทิศใต้ ติดต่อกับแม่น้ำมูล ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร

     - ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม

     - ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร

 

ลักษณะภูมิประเทศ

     ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การทำนา ป่าไม้เป็นป่าเสื่อมโทรมและที่ทำการเกษตรเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีแม่น้ำมูลไหลผ่าน

 

เขตการปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน

 

จำนวนประชากร

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,914 คน โดยแยกเป็นชาย จำนวน 3,034 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 2,880 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์ อำเภอพิบูลมังสาหาร ณ เดือน เมษายน 2555 ) โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

          - โรงเรียนบ้านทรายมูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

          - โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น

          - โรงเรียนบ้านชาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึง ป.6 (ป.1-ป.6)

          - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่างอัมพวัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอนเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

          - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดโกวิทธาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ 1

 

การสาธารณสุข

     - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านคอนสาย

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - มีศูนย์ อปพร.ประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านทรายมูลเหนือ

 

โครงสร้างพื้นฐาน

     - มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว มีถนนสายหลักเป็นถนนสายลาดยาง มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน ใช้สัญจรไปมาได้ทุกฤดูกาล

     - มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้อย่างทั่วถึง

     - มีโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์สาธารณะใช้อย่างทั่วถึง

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ดังนี้

          1. แหล่งน้ำธรรมชาติ 14 แห่ง

          2. แหล่งน้ำสร้างขึ้น จำนวน 49 แห่ง ดังนี้

               - ฝาย 3 แห่ง

               - บ่อน้ำตื้น 4 แห่ง

               - บ่อโยก 33 แห่ง

               - สระน้ำสาธารณะประโยชน์ 5 แห่ง

               - คลองส่งน้ำ 4 แห่ง

 

สถานที่ท่องเที่ยว

  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม ดังนี้

          1. วัดดอนธาตุ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านทรายมูลเหนือ ลักษณะเป็นวัดที่ตั้งอยู่เกาะกลางแม่น้ำมูล ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นยางใหญ่ มีเจดีย์หลวงปู่เสาร์ เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป

          2. แก่งดอนเลี้ยว-วัดเกาะดอนเลี้ยว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอน มีลักษณะเป็นป่ายางเป็นแก่งรอบเกาะ เรียกแก่งดอนเลี้ยว

          3. แก่งตาดไฮ-วัดเกาะตาดไฮ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว มีลักษณะเป็นป่าผสม มีเกาะแก่งรอบด้านโดยเฉพาะทางด้านทิศใต้เป็นแก่งหินสวยงามน่าเที่ยวชม

          4. แก่งคันลึม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านคันลึม มีลักษณะเป็นแก่ง ไม่มีเกาะ เวลาน้ำลดสามารถเดินข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง ยาวประมาณ 400-600 เมตร

 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

         - สำนักงานปลัด อบต. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานนโยบายและแผน งานกิจการสภา งานนิติการและการพาณิชย์ งานกฎหมายและคดี งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

         - ส่วนการคลัง รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

          -ส่วนโยธา รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานงานสาธารณูปโภค และงานผังเมือง

 

          -ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

Poll

ประชาชนชาวตำบลทรายมูล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ