ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Share

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เป็นกฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ และสนับสนุน การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบราชการให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ 045 849012 โทรสาร 045 849012

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<