ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     ด้วยคณะกรรมการาสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2558-2560) โดยได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ให้ความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนพ.ศ. 2557 แล้วนั้น

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จึงประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

 

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<