ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ ภาคความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก และภาคปฏิบัติ) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯเป็นพนักงานจางขององค การบริหา

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ ภาคความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก และภาคปฏิบัติ) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯเป็นพนักงานจางขององค การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ19 และข้อ20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติเห็นชอบ แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556 –2559) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง การใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2556-2558)

ด้วยคณะกรรมการาสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2556-2558) โดยได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ให้ความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แล้วนั้น

อ่านเพิ่มเติม...

แผนพัฒนาตำบลสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ปี 2556-2558

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างราบรื่น และวิสัยทัศน์ในที่สุด

อ่านเพิ่มเติม...

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ปี 2556-2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2560) เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาตำบล เป็นไปตามกระบวน/ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลและได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ดำเนินการให้สั้นลง และเพิ่มกระบวนงานการให้บริการสาธารณะจาก 13 กระบวนงานเป็น 15 กระบวนงาน เพื่อให้บริการกับประชาชน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2556 จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Page 3 of 3