ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้ง สำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

อ่านเพิ่มเติม...

แผ่นดินไหว หลบยังไง ให้ปลอดภัย ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 แผ่นดินไหว หลบยังไง ให้ปลอดภัย ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี งานป้องกันฯ โทร.045-849012

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล งานจัดเก็บรายได้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 เอกสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล งานจัดเก็บรายได้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ติดต่อสอบถาม งานจัดเก็บรายได้ โทร 045849012 รับปรึกษาปัญหาภาษีท้องถิ่น อาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม...

การให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 การลดขั้นตอนการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โทร. 0-4584-9012

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2558

 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ดำเนินการให้สั้นลง และเพิ่มกระบวนงานการให้บริการสาธารณะจาก 15 กระบวนงานเป็น 16 กระบวนงาน เพื่อให้บริการกับประชาชน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์ การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์ การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จะแจ้งให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่งมาทำสัญญาจ้าง ภายหลังจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง การรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิในการรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีโดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต อองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานท่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

อ่านเพิ่มเติม...

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ 2557

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ 2557

อ่านเพิ่มเติม...