สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
นางสาวอาริยา  จันทร์จวง
 
 

หัวหน้าสำนักปลัด

 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวราตรี แพงทรัพย์
นางสาวทิตนภา  สำเภา
นางเสาวณีย์ สีหาเวช
นิติกรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

     
นางศศิธร ศรีวะวงค์
นายกิตติศักดิ์ รงค์โยธิน
นายสมปราถน์  โคตดก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางบุญยาพร วงศ์จันทรา
นางสาวนราพร แสนวงษ์
นางขวัญเรือน ขันประกอบ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บุคลากร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
     
นายรัศมี กฤษเนตร
นายพรสุข แสนทวีสุข
นายจตุพล ทรายทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานตกแต่งสวน
พนักงานขับรถ
     
   
นางสาวอาธิตา กุลศิลป์
   
คนงานทั่วไป