สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านชาด

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ   เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านชาด ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ประมาณราคา ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 ราคากลาง 275,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโรงหล่อระฆังคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ   เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโรงหล่อระฆังคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร ประมาณราคา ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 ราคากลาง 500,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ   เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  เทคอนกรีตไหล่ทาง คสล. กว้าง 0.60 เมตร ยาว 440 เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 440 ท่อน ประมาณราคา ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 ราคากลาง 405,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 5

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ   เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 5  ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 895 ตารางเมตร ประมาณราคา ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 ราคากลาง 490,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางวัดภูดิน บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 10

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ   เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางวัดภูดิน บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 183 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร ประมาณราคา ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 ราคากลาง 500,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดโพธาราม หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอนเหนือ

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ   เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดโพธาราม หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอนเหนือ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 203.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 814 ตารางเมตร ประมาณราคา ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 ราคากลาง 447,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดภูเงิน บ้านนาชุมชน หมู่ที่ 8 (2)

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ   เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดภูเงิน บ้านนาชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ประมาณราคา ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 ราคากลาง 440,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดภูเงิน บ้านนาชุมชน หมู่ที่ 8

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ   เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดภูเงิน บ้านนาชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ประมาณราคา ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 ราคากลาง 440,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิต ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประกาศ

เรื่อง  การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิต  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ  2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2562

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประกาศ

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ประจำปีงบประมาณ  2562

 

 

อ่านเพิ่มเติม...