สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านชาด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้มีโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านชาด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน               

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน               

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 (2)

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ   เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ประมาณราคา ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ราคากลาง 150,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล หมู่ที่ 2 (2)

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประกาศ

เรื่อง  การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล หมู่ที่ 2  ตำบลทรายมูล

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ประมาณราคา ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ราคากลาง 219,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิต  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ  2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประกาศ เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประกาศ

เรื่อง  การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4  ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ประมาณราคา ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ราคากลาง 100,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก ซอยทรายแก้ว บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 10

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก ซอยทรายแก้ว บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ประมาณราคา ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ราคากลาง 100,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล หมู่ที่ 2

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประกาศ

เรื่อง  การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล หมู่ที่ 2  ตำบลทรายมูล

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ประมาณราคา ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ราคากลาง 219,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ   เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ประมาณราคา ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ราคากลาง 150,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...