สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ       เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมวางแผนการจัดงานพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ถนนสายวัฒนธรรมตำบลทรายมูล ประจำปี 2560

     วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ถนนสายวัฒนธรรมตำบลทรายมูล ประจำปี 2560 ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ผู้นำชุมชนตำบลทรายมูล

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ระดับตำบล

     วันที่ 27 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมประชุมขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ระดับตำบล ณ วัดโพธาราม เพื่อสร้างการรับรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้จนเป็นวิถีชีวิต และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน "น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ระดับตำบล"

      วันที่ 19 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน "น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ระดับตำบล" ณ ห้องประชุม อบต.ทรายมูล

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประกาศ เรื่อง  การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหาร และ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร

    องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหาร และ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านเพิ่มเติม...

รายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประกาศ เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประกาศ เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับ ปศุสัตว์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 30 สิงหาคม 2560  นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง  ร่วมกับ ปศุสัตว์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอนุรักษ์ทรัพย์พยากรสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพรพนางเจ้าสิริกิจติ์ พระมหาราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

      วันที่ 29 สิงหาคม 2560  นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพย์พยากรสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพรพนางเจ้าสิริกิจติ์ พระมหาราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โครงารขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะภูดิน

 

อ่านเพิ่มเติม...