สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

     วันที่ 6 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2559

     วันที่ 9 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ. 2558

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประกาศ เรื่อง  แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ. 2558 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายมูล

     วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลทรายมูล ได้จัดประชุมสภา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.ทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลจึงขอประกาศผลให้ทราบ 

    

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวตำบลทรายมูล

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวตำบลทรายมูล องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ทรายมูล

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ทรายมูล

วันที่ 1 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลทรายมูล

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับท่านนายอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการผสมปุ่ยเคมีใช้เอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ร่วมต้อนรับท่านนายอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการผสมปุ่ยเคมีใช้เอง ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 10 ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ฝึกอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้จัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณวัชรวิทย์ พุทธบุญ นิติกรชำนาญการ จากกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...