สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวตำบลทรายมูล

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวตำบลทรายมูล องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ทรายมูล

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ทรายมูล

วันที่ 1 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลทรายมูล

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับท่านนายอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการผสมปุ่ยเคมีใช้เอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ร่วมต้อนรับท่านนายอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการผสมปุ่ยเคมีใช้เอง ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 10 ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ฝึกอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้จัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณวัชรวิทย์ พุทธบุญ นิติกรชำนาญการ จากกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

วันที่ 9 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดโครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปี 2558

วันที่ 7 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558

     วันที่ 12-26 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการโครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ทรายมูล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดอนโพธิ์ทอง

     วันที่ 22 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพทำฆ้องกลองระฆัง

 

อ่านเพิ่มเติม...

บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

   วันที่ 12-20 มีนาคม 2558 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ตามโครงการ บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ สร้างจิตสำนึกในการชำระภาษีท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

อ่านเพิ่มเติม...