สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลร่วมงานบวงสรวงสมโภชน์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี)และบุญคูนลานกุ้ข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้เข้าร่วมงานบวงสรวงสมโภชน์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) และบุญคูนลานกุ้มข้าวใหญ่  ประจำปี  พ.ศ.  2557  ของอำเภอพิบูลมังสาหาร  โดย  นายเสริม  ไชยณรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูหลักสูตรสาขาช่างซ่อมบำรุงรถจ้กรยานยนต์

วันที่ 10-11 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูหลักสูตรสาขาช่างซ่อมบำรุงรถจ้กรยานยนต์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูมีอาชีพและกลับเข้าสู่สังคมอย่างปกติสุข

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้นำราษฎรเข้าร่วมและรับถุงยังชีพพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 น. นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้นำราษฎรเข้าร่วมและรับถุงยังชีพพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนคืนสู่ชุมชนตำบลทรายมูล เพื่อสร้างความสมานฉันท์ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

Page 8 of 8