สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอน (ทางเข้าหมู่บ้าน)

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอน(ทางเข้าหมู่บ้าน)ขนาด 5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                             

             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300 - บาทได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ระหว่างวันที่  17 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านชาด

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านชาด ขนาด 5 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                             

             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300 - บาทได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ระหว่างวันที่  17 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าวัดโพธาราม) หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอนเหนือ

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าวัดโพธาราม) หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอนเหนือ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  200  - บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ระหว่างวันที่  11 มิถุนายน  2558  ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าโรงเรียน) หมู่ที่ 5 บ้านคันลึม

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าโรงเรียน) หมู่ที่ 5 บ้านคันลึม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 310 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  200  - บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ระหว่างวันที่  11 มิถุนายน  2558  ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 บ้านชาด

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 บ้านชาด ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                               

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  200  - บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ระหว่างวันที่  11 มิถุนายน  2558  ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายมูล – บ้านนาแก หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายมูล – บ้านนาแก หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                       

         

             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300  - บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ระหว่างวันที่  11 มิถุนายน  2558  ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

           ด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดสว่างอัมพวัน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด   จำนวน   86    รายการ                       

         

            

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   300 -   บาท   ได้ที่ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล   ระหว่างวันที่    9 – 22  มิถุนายน  2558   ระหว่างเวลา   08.30  น.   ถึง 16.30   น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th  , www.saimoon.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  045-849012       ได้ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบท่อกลม) ขนาด ø 0.40 เมตร x 1 เมตร ยาว 140 เมตร บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 10

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบท่อกลม)ขนาด ø0.40 เมตร x 1 เมตร ยาว 140 เมตร บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 10  ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                      

 

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300 - บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ระหว่างวันที่  7 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th