สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบท่อกลม) ขนาด ø 0.40 เมตร x 1 เมตร ยาว 120 เมตร บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 10

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบท่อกลม)ขนาด ø0.40 เมตร x 1 เมตร ยาว 120 เมตร บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 10   ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                       

 

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300 - บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ระหว่างวันที่  7 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร ยาว 100 เมตร บ้านหัวดอนเหนือ หมู่ที่ 9

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร ยาว 100 เมตร บ้านหัวดอนเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                       

 

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300 - บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ระหว่างวันที่  7 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert)ลำห้วยแคน หมู่ที่ 8 บ้านนาชุมชน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร x 1.20 เมตร ยาว 5 เมตร

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ลำห้วยแคน หมู่ที่ 8 บ้านนาชุมชน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร x 1.20 เมตร ยาว 5 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                       

         

             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300 - บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ระหว่างวันที่  7 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

ประกาศสอบราคาก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                       

         

             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  200 - บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ระหว่างวันที่  7 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

ประกาศสอบราคาก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบท่อกลม) ขนาด ø 0.40 เมตร x 1 เมตร ยาว 140 เมตร บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบท่อกลม) ขนาด ø0.40 เมตร x 1 เมตร ยาว 140 เมตร บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                       

         

             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300 - บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ระหว่างวันที่  7 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                       

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบท่อครึ่งซีก) ขนาด ø 0.40 เมตร x 1 เมตร ยาว 300 เมตร บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบท่อครึ่งซีก)ขนาด ø 0.40 เมตร x 1 เมตร ยาว 300 เมตร บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                       

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 620 เมตร บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 620 เมตร บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี                     

อ่านเพิ่มเติม...