สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,500 เมตร บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตวางท่อ  พี.วี.ซี. ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,500 เมตร บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                          

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตวางท่อ    พี.วี.ซี. ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                         

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านคันลึม ขนาด 3.50 เมตร X 3.50 เมตร ความสูงเฉลี่ย 10 เมตร

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านคันลึม ขนาด 3.50 เมตร X  3.50 เมตร ความสูงเฉลี่ย 10  เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี                        

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านน้ำสร้าง ขนาดความกว้าง 2 เมตร X 2 เมตร

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านน้ำสร้าง ขนาดความกว้าง  2  เมตร X 2 เมตร ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                       

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านคอนสาย ขนาด 3.50 เมตร X 3.50 เมตร ความสูงเฉลี่ย 10 เมตร

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านคอนสาย ขนาด 3.50 เมตร X 3.50 เมตร ความสูงเฉลี่ย 10 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านคันลึม ขนาด 3.50 เมตร X 3.50 เมตร ความสูงเฉลี่ย 10 เมตร

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านคันลึม ขนาด 3.50 เมตร X  3.50 เมตร ความสูงเฉลี่ย 10  เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายนาอุ่มยาง หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอนเหนือ ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายนาอุ่มยาง หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอนเหนือ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,500 เมตรตำบลทรายมูล   อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังซอยศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาชุมชน ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังซอยศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาชุมชน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตำบลทรายมูล  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...