สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านชาด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานี   สูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านชาด ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอน 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงวัน เวลา ขาย ยื่น และเปิดซองตามประกาศสอบราคาซื้อ และเอกสารสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกลองวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 1-10 (4)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 1-10 ตามประกาศสอบราคาซื้อลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 และตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2556 นั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาซือวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสียว จำนวน 106 รายการ วงเงิน 91,800 บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอน จำนวน 110 รายการ วงเงิน 125,800 บาท 3. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดสว่างอัมพวัน จำนวน 102 รายการ วงเงิน 95,200 บาท รวมราคากลางเป็นเงินจำนวน 312,800 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินในระบบสนเทศภูมิศาสตร์ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง) รวมราคากลางเป็นเงินจำนวน 230,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV ) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 1-10 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV ) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 1-10 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในวงเงิน 999,000 บาท ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และตามประกาศเพิ่มเติม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 และได้เปิดซองสอบราคา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 นั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงวัน เวลา ขาย ยื่น และเปิดซองตามประกาศสอบราคาซื้อ และเอกสารสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกลองวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 1-10

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 1-10 ตามประกาศสอบราคาซื้อลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 และตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2556 นั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 1-10

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 1-10 แบบอินฟาเรด ระบบ Day & Night ติดตั้งเฉพาะจุด มีแผ่นรับภาพสีแบบ CCD ขนาด 1/3 นิ้ว ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 600 TVL และมี Lens แบบปรับแสงได้ (Auto lris) จำนวน 16 ชุด ราคากลาง 999,000.-บาท

อ่านเพิ่มเติม...