สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอน จำนวน 227 วัน สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 74 คนๆละ13 บาท ต่อวัน เป็นเงิน 218,374 –บาท โดยต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพตามหลักสุขโภชนาการ ครบ 5 หมู่และต้องเป็นอาหารที่ใหม่ สด สะอาด ทุกวัน มีปริมาณเพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสียว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสียว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสียว จำนวน 227 วันสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 54 คนๆละ13 บาท ต่อวัน เป็นเงิน 159,354 –บาท โดยต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพตามหลักสุขโภชนาการ ครบ 5 หมู่และต้องเป็นอาหารที่ใหม่ สด สะอาด ทุกวัน มีปริมาณเพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม...

Page 9 of 9