สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านทรายมูลเหนือ (ไปวัดดอนธาตุ)

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านทรายมูลเหนือ (ไปวัดดอนธาตุ) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300 - บาทได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอนเหนือ (หน้าวัดโพธาราม) ช่วงที่ 2

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอนเหนือ (หน้าวัดโพธาราม) ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200 - บาทได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอนเหนือ (หน้าวัดโพธาราม) ช่วงที่ 1

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอนเหนือ (หน้าวัดโพธาราม) ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200 - บาทได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาชุมชน (ข้างวัดภูเงิน)

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาชุมชน (ข้างวัดภูเงิน)ขนาดกว้าง 4 เมตร เมตร ยาว 75 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200 - บาทได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าวัดภูทอง) หมู่ที่ 7 บ้านน้ำสร้าง

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าวัดภูทอง) หมู่ที่ 7 บ้านน้ำสร้าง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200 - บาทได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคอนสาย

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคอนสาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200 - บาทได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคันลึม (เส้นโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมลงท่าแพ)

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต    เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคันลึม (เส้นโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมลงท่าแพ) ขนาด 4 เมตร ยาว 65 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี                             

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200 - บาทได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว (เส้นหน้าวัดสว่างอารมย์)

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว (เส้นหน้าวัดสว่างอารมย์) ขนาด 5 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 415 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                             

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300 - บาทได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ระหว่างวันที่  17 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th