สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

Share

 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิต  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ  2561

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารด้านล่างนี้