สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6

Share

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ประกาศ   เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  เทคอนกรีตไหล่ทาง คสล. กว้าง 0.60 เมตร ยาว 440 เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 440 ท่อน ประมาณราคา ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 ราคากลาง 405,000 บาท

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารด้านล่างนี้