สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7

Share

     ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำสร้าง หมูที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.ทรายมูล กำหนด) ประมาณราคา ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ราคากลาง 220,000 บาท 

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารด้านล่างนี้