Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562  ในวันที่  3-5  เมษายน พ.ศ.  2562  ณ  ตลาดชุมชนบ้านหัวดอน  หมู่ที่  9  ตำบลทรายมูล

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปี 2562    ในวันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.  2562  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2562    ในวันที่  18  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.ทรายมูล  ประจำปีงบประมาณ  2562  ในวันจันทร์ที่  24  ธันวาคม  พ.ศ.  2561  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลทรายมูล

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

     โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปี 2561

      องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ร่วมกับเทศบาลตำบลกุดชมภู  จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน  ในวันที่  26  ต.ค. 2561 ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู 

      เมื่อวันศุกร์ที่  6  กรกฎาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล   ณ  ศาลาประชาคมหมู่ที่  9  บ้านทรายมูลเหนือ โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน  และคณะกรรมการพัฒนา   ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่  ผู้นำชุมชน  กลุ่มองค์กรต่าง ๆ สมาชิกสภา  อบต.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนเข้าร่วมประชุม  เพื่ิอพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561-2564)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  2

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ประชาชนชาวตำบลทรายมูล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ