Print this page
วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561 10:32

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย)