Print this page
วันศุกร์, 02 สิงหาคม 2562 10:53

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือนเมษายน 2562เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย)