Print this page
วันจันทร์, 02 กันยายน 2562 11:06

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนสิงหาคม 2562

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือนสิงหาคม 2562เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย)